บทเรียนออนไลน์/สื่อการสอนออนไลน์

 • การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
 • ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ โนรา
 • สื่อการสอน
 • โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
 • ครูอ๋อจ้อ IT Channel
 • ครูธีรพงษ์ แจ้งเศษ ห้องโนรา
 • ครูผดุงพงศ์ ทรายทอง ห้องดนตรี
 • ครูวรัญญา ศรีพันธ์ ห้องวิทยาศาสตร์
 • ครูรุจ ลภนสกุล ห้องศิลปะ
 • ครูกรกต สวาทภักดิ์ ห้องสังคม
 • ครูสายน้ำผึ้ง หมึกดำ ห้องคณิตศาสตร์
 • ครูกัญญารัตน์ ทิพย์ชิต ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
 • ครูธวัชชัย ทันยุพักตร์ ห้องกีฬา
 • ครูพรพิมล ทองใบ ห้อง นาฏศิลป์
 • ครูปิยะวรรณ สุมณฑา ห้องภาษาไทย
 • ครูโนร์อัสวัน อูมา ห้องภาษาไทย
 • ครูนราพร กุลชุมภู ห้อง ภาษาอังกฤษ
 • ครูเยาวเรศ แซ่จิ้ว ห้องคณิตศาสตร์