บทเรียนเว็บช่วยสอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชา การสร้างเว็บเพจ (ง 41202) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML    
แลกเปลี่ยน ถามตอบ
เพื่อการเรียนรู้ได้ ที่นี่ค่ะ


 

 

 


 

 
บทเรียนเว็บช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML


        
              เว็บช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน
     วิชา การสร้างเว็บเพจ (ง 41202)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
     สุราษฎร์ธานี เป็นสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรง
     ซึ่งผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ ดังนี้
                1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
                2. นักเรียนสามารถทำแบบฝึกบนโปรแกรมฝึกที่สามารถแสดงผลลัพธ์ของคำสั่งภาษา
                    HTML ได้และตรวจสอบผลลัพธ์ได้ด้วยตนเอง
                3. ลดเอกสารที่เป็นกระดาษและใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
                    สามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลา
                4. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพ
              เนื้อหาสาระความรู้เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ในสื่อการเรียนการสอนนี้
     ได้รวบรวมจากผู้แต่งหลายท่าน ดังเอกสารอ้างอิง นอกจากนี้ภาพต่าง ๆ และตัวอย่างผลงาน       
     ผู้จัดทำและนักเรียนได้สร้างขึ้น
              ขอขอบคุณ คุณครูจุรีพร ชูชนะกิจ คุณครูกิตติมา เพชรทรัพย์ คุณกนกวรรณ
     สะบ้าย้อย และอีกหลายท่านที่ให้คำแนะนำในการจัดทำนสามารถจัดทำสื่อการเรียนการสอน
     ให้นักเรียนศึกษาได้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
                                                                                     พิศมัย จินดำ 

 

 
   

ติดต่อผู้จัดทำ ครูพิศมัย จินดำ : pitsamai_mee@hotmail.com
จอภาพที่เหมาะสม 1024x768