โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ม.5 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2