จัดการตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต 2 นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการภายในโรงเรียน..(โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โมเดล)