จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลให้เกิดการเรียนรู้โดยผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง อีกทั้งได้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเพื่อเพิ่มความใกล้ชิดสนิทสนมสามัคคีในชุมชนให้มากขึ้น