เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

0

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว : โดย นางพิศมัย จินดำ

เผยแพร่ผลงาน โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
1

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว : โดย นางพิศมัย จินดำ

เผยแพร่ผลงาน รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว