เวชรินทร์ เกษตริน

0

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว : โดย นางพิศมัย จินดำ

เผยแพร่ผลงาน โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
1

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว : โดย นางพิศมัย จินดำ

เผยแพร่ผลงาน รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
0

ประกาศ : จ้างครูปฐมวัย

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย

0

ประกาศ : จ้างครูพี่เลี้ยง

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย