โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง

           วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแก่พ่อแม่ผู้ปกครองและครู ในตอนเช้าและตอนบ่ายได้จัดโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนตำบลตะปานและวิทยากรจากโรงพยาบาลท่าโรงช้าง