โครงการป้องกันไข้เลือดออก และการกำจัดเหาในนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวได้จัดโครงการป้องกันไข้เลือดออก จากยุงลายในตอนเช้าและตอนบ่ายได้จัดโครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดของร่างกายและการกำจัดเหาในนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนตำบล ตะปานและวิทยากรจากโรงพยาบาลท่าโรงช้าง