ผลงานโรงเรียน

1) ได้รับป้ายพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา 2560-2562 

2) รางวัล MOE AWORD สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

3) ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตะปาน ประจำปีการศึกษา  2561

4) รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการคัดลายมือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

5) ผู้บริหารและครูได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข รวม จำนวน 10 ราย
ประจำปีการศึกษา 2560

6) รางวัล MOE AWORD สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ประเภทบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560

7. ครูได้รับชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล STEM education ประเทศไทย