โครงสร้างการบริหารงาน

นางพิศมัย จินดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวนายนิติพัฒน์  แก้วแท้อภิพงษ์
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

                

      นางสุนันท์  ดาราเลื่อน        นางสาววรัญญา  ศรีพันธ์
                    งานงบประมาณ                   งานพัฒนาวิชาการ                    

                       

 นางสาวกิตติยา  ดำชะอม             นายรุจ  ลภนสกุล
             งานบุคลากร                     งานบริหารงานทั่วไป