แผนการดำเนินงาน

  • แผนพัฒนาหน่วยงาน
  • แผนการดำเนินงานประจำปี
  • แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
  • แผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ