เอกสารงานงบประมาณ

งานแผนงาน

 1. แนวทาง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา (ระยะ 4 ปี)
 2. แนวทาง แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา
เอกสารสำหรับเขียนโครงการ
 • 01_ข้อมูลประกอบการเขียนโครงการ_หัวหน้าโครงการ
 • 01_แบบฟอร์มโครงการ 2565_หัวหน้าโครงการ
 • 01_ประมาณการค่าใช้จ่าย_ผู้รับผิดชอบกิจกรรม_xlsx
 • 01_ประมาณการค่าใช้จ่าย_ผู้รับผิดชอบกิจกรรม_pdf
แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ/จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • 02_บันทึกขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ_docx
 • 02_บันทึกขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ_pdf
 • 02_ประมาณการค่าใช้จ่าย_xlsx

งานพัสดุ

 • รายงานขอจ้าง
 • รายงานขอซื้อ
 • แบบฟอรมสำรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์
 • ใบขออนุมัติซื้อจ้าง (Word)
 • ใบขออนุมัติซื้อจ้าง (PDF)

งานการเงิน

 • คู่มือการเบิกจ่ายการเดินทาง, การฝึกอบรมและการจัดงาน
 • ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
 • ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
 • ใบสำคัญรับเงิน
 • ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรส่งใช้เงินยืมราชการ
 • สัญญายืมเงิน
 • ใบ Pay In สำหรับชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • คู่มือการชำระค่าบำรุงการศึกษา
 • แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 • แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรมการเงินและบัญชีโรงเรียน

แบบสัญญายืมเงิน

 • สัญญายืมเงิน แบบพิมพ์ ( pdf )
 • สัญญายืมเงิน แบบเขียน ( docx )