ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ได้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว มีจิตสำนึกในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมปลูกฝังและส่งเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมกรสถานศึกษา ผู้ปกครองครอง ครู นักเรียนและชุมชนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว จึงมีความเห็นตรงกันว่าโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ควรขอรับการประเมินให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพราะมีเหตุผลดังนี้
๑.๑ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑.๒ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา การออกแบบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับนักเรียนทุกคน ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากร มีจิตสำนึกที่ดี มีภูมิคุ้มกันในตัว ดำเนินชีวิตเป็นอยู่อย่างความพอเพียง โดยการให้ความร่วมมือกันทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐและองค์กรท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน
๑.๓ การปลูกฝังวิถีชีวิตความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนองค์กรต่างๆ เป็นกระบวนการที่เข้มแข็ง และเป็นกรอบแนวทางสร้างนักเรียนและโรงเรียนเครือข่ายต่างๆ ให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนในชุมชนเกิดอุปนิสัยความพอเพียง
๑.๔ การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ทั้งโรงเรียน วัด ชุมชน และหน่วยงานองค์กรต่างๆภายนอก    ทำให้ได้พัฒนาคุณภาพของเยาวชน และประชาชนของชาติให้มีมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ฐานการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ประกอบด้วย