ผลงานบุคลากร

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1  ผู้บริหารยอดเยี่ยมด้านวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา.2561 ระดับภาคใต้