ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ อําเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ ๕ ตําบลตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทางถึง สปอ. พุนพิน ๕๘ กม. ถึง สปจ. สุราษฎร์ธานี ๗๒ กม.

การจัดตั้ง นายแสง ทองอินทร์ ผู้นําราษฎรอพยพมาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานใหม่ในท้องที่บ้านห้วยทรายขาว
ริเริ่มจองที่ดินสงวนไว้ คาดหวังให้มีสถานศึกษาสําหรับเยาวชนในหมู่บ้าน พื้นที่ ๓๔ ไร่
ต่อมา นายสมบูรณ์ เพชรทอง นายประเสริฐ หลักซุม และ นายจิระ สุทธางกูล หน.ปอ.พุนพิน ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนชื่อ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สาขาโรงเรียนบ้านบนไร่ โดยราษฎรในหมู่บ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด ๓ ห้องเรียน

เปิดทําการสอนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ นายยกสิทธิ์ วงศ์มั่นกิจการ รักษาการในตําแหน่งครูใหญ่คนแรก
ในปี ๒๕๓๙ เปิดเรียนเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว และขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย เปิดทําการสอน ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ในปี ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปัจจุบันเปิดทําการสอน ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓