ประกาศ : จ้างครูพี่เลี้ยง

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย