ประกาศ : จ้างครูปฐมวัย

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย