ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  84130

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7
บ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9
บ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14
บ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี