ข้อมูลพื้นฐาน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640396
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020163
รหัส Obec 6 หลัก :
  640396
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยทรายขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huai Sai Khao
ที่อยู่ :
 หมู่ที่  5  บ้านบ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ :
  –
โทรสาร :
  –
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2529
อีเมล์ :
  –
เว็บไซต์ :
Facebook :
กลุ่มโรงเรียน :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะปาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  57 กม.

สีประจำโรงเรียน : “ ฟ้า ขาว ”

คำขวัญ : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

คติพจน์ของโรงเรียน : 

ปรัชญาของโรงเรียน : สุวิชฺชา นราน โชติ ความรู้ดี เป็นปมเด่นของเยาวชน

อัตลักษณ์ : มโนราห์

เอกลักษณ์ : บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชชาของเศรษฐกิจพอเพียง

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7
บ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9
บ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14
บ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี