ข่าวประชาสัมพันธ์ :  การรับรางวัลสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)