admin

0

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่าง วันที่ 19 – 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒  อยู่ลำดับที่ 17 จากโรงเรียนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในระดับภาค ที่อยู่ในเขตพื้นที่ทั้งหมด  72 โรง

ดูผลการแข่งขันของโรงเรียน ดูผลการแข่งขันภาพรวมของโรงเรียนเขตพื้นที่

0

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ ทำผลงานได้ ลำดับที่ 3 ของเขต จาก 201 โรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 9 รายการ เป็นตัวแทนเขตไประดับภาค 7 รายการ และรับเหรียญรางวัล 22 ทอง 15 เงิน 7 ทองแดง

ดูผลการแข่งขัน

0

จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลให้เกิดการเรียนรู้โดยผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง อีกทั้งได้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเพื่อเพิ่มความใกล้ชิดสนิทสนมสามัคคีในชุมชนให้มากขึ้น

0

จัดการตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต 2 นำรูปแบบการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการภายในโรงเรียน..(โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โมเดล)

0

คณะมโนราห์น้อยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

คณะมโนราห์น้อยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว จะไปทำการแสดงที่บ้านเขาพระ ต.ตะปาน อ.พุนพิน  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560